Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 598 390
Mobil: 602 553 996
E-mail: informatika@nmnm.cz

Pracovníci Oddělení informatiky města Nového Města na Moravě jsou připraveni poskytnout technickou pomoc nebo provést proškolení podle Vašich potřeb. Termín a čas si můžete zvolit sami, aby nejlépe vyhovoval hlavně Vám. Podívejte se prosím do kalendáře školení a následně nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Havelka Martin

Centrální systém účetních informací státu

Usnesením vlády č. 561  ze dne 23. 5. 2007 bylo schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010. Tímto krokem byla oficiálně zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. Základním cílem této reformy je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách.

Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony. Tímto zákonem byl nastaven právní rámec pro vznik účetnictví státu s účinností k 1. 1. 2010, resp. pro celou účetní reformu v oblasti veřejných financí.

Vytvoření účetnictví státu směřuje zejména k:

  - vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů a s ohledem na princip efektivity a významnosti s přihlédnutím ke specifikům státu a jeho suverenitě, a to zejména zkvalitněním používání účetních metod u účetních jednotek veřejného sektoru,
  - vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek, a to včetně zachycení informací o potenciálních pohledávkách,  potenciálních závazcích (rizicích) na státní úrovni i na úrovních nižších,
  - odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu,
  - zajištění důvěryhodných informací pro účely vykazování a sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž bude mimo jiné zvýšena kvalita informací poskytovaných za Českou republiku, a zároveň bude zkvalitněno vykazování na úrovni vybraných účetních jednotek,
  - v účetnictví zachytit a zajistit průběžné získávání informací nezbytných pro operativní řízení, kterých se v současnosti v reálném čase nedostává,
  - důsledné elektronizaci a digitalizaci účetních záznamů, za účelem snížení administrativní náročnosti na vedení účetnictví a na příslušné kontrolní mechanizmy.

Součastí účetní reformy v oblasti veřejných financí je i zasílání výkazů na Ministerstvo financí prostřednictvím jejich webové aplikace CSUIS (Centrální systém účetních informací státu) . Účelem specializované Webové aplikace CSÚIS  - je umožnit Účetním jednotkám, respektive Zodpovědným osobám, která je zastupuje dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.  obousměrně komunikovat se systémem CSÚIS bez nutnosti úprav lokálního software Účetní jednotky pro automatizovanou komunikaci.

Dále je Webová aplikace používána v procesu registrace Zodpovědných osob statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou (zástupce Účetní jednotky) pro stažení Zajišťovacích a identifikačních souborů a odeslání potvrzovacího formuláře registrace Zodpovědné osoby.

Další informace k účetní reformě veřejných financí

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_v...

 

www.esfcr.cz