Technická podporaNová služba pro řešení zásahů uživatelské pomoci. Uživatel požádá telefonicky o pomoc a vzápětí je kontaktován administrátorem, který převezme obrazovku, klávesnici a myš uživatele, ať je připojen kdekoli a na libovolném zařízení.

EpusaUdržujeme aktuální informace o obcích a jejich příspěvkových organizacích v našem správním území v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA

RowanetROWANet je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Město Nové Město na Moravě je členem skupiny Rowanet.

Technologické centrum ORP

IOP Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě si klade za cíl vybudování nezbytně nutné IT infrastruktury, která umožní ORP zapojit se do následných typových nebo individuálních projektů v oblasti eGovernmentu a v konečném důsledku tak zefektivnit a zkvalitnit vlastní činnost úřadu i činnost obcí základního typu ve správním území ORP Nové Město na Moravě.

Místem realizace projektu je správní území ORP Nové Město na Moravě a cílovými skupinami jsou ORP a její příspěvkové organizace, obce ve správním území ORP a jejich příspěvkové organizace.

Projekt je rozdělen do tří částí.
1) vybudování technologického centra ORP, zajištění potřebného hardwaru a softwaru pro provoz aplikaci a služeb pro výše uvedené cílové skupiny, zejména o zajištění služby negarantovaného úložiště
2) pořízení spisových služeb pro obce a jejich příspěvkové organizace a upgrade spisové služby ORP a rozšíření stávající licence spisové služby i pro ORP zřízené příspěvkové organizace.
3) vnitřní integrace úřadu

a jeho hlavními cíly je:

 • pro část vybudování technologického centra vytvoření dostatečně robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, která umožní provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožní jejich integrovatelnost.
 • pro část dvě je pořízení elektronických spisových služeb - licencí elektronické spisové služby, která splňuje všechny zákonné požadavky, pro potřeby obcí ve správním území ORP Nové Město na Moravě a jimi zřízených příspěvkových organizací a dále upgrade stávající elektronické spisové služby ORP Nové Město na Moravě - rozšíření jejího používání i pro potřeby městem (ORP) zřízených příspěvkových organizací.
 • pro část vnitřní integrace úřadu umožnit efektivní pořizování vstupních dat a zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.
 • Výstupem jednotlivých částí je:

 • poskytování povinných i nepovinných služeb technologického centra pro obce správního území ORP a jimi zřizované příspěvkové organizace a pro ORP zřizované příspěvkové organizace (povinnou službou TC ORP je myšleno negarantované úložiště otevřených dokumentů a provoz centrálně hostovaných elektronických spisových služeb, nepovinnými službami je myšlen hosting informačního systému obcí, redakční systém, diskové úložiště, helpdesk)
 • provozování elektronické spisové služby ORP a hostovaných spisových služeb pro obce a příspěvkové organizace v technologickém centrum
 • pořízení licencí lokálních elektronických spisových služeb pro obce, které chtějí elektronickou spisovou službu provozovat na vlastní technologii
 • úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění vazby na základní registry a vnitřní integrace softwarových komponent do uceleného informačního celku
 • Vlastní realizace projektu byla zahájena v roce 2010, kdy byly instalovány spisové služby obcím ve správním území ORP Nové Město na Moravě, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím města. Obcím ve správním území ORP Nové Město na Moravě bylo nainstalováno 13 lokálních instalací spisových služeb, a to: 1 licence spisové služby KEO-X, 1 licence elektronické spisové služby WESS a 11 licencí spisové služby MUNIS. Ostatní obce ve správním území ORP Nové Město na Moravě používají z projektu pořízenou hostovanou spisovou službu stějně jako všechny příspěvkové organizace. Na hostovanou elektronickou spisovou službu se zástupci obcí a příspěvkových organizací hlásí prostřednictvím odkazu, uveřejněném na tomto webu.

  Při vybudování vlastního technologického centra vsadilo město na virtualizaci na bázi technologií IBM. Technologické centrum stojí na platformě s virtualizací postavené na dvou serverech IBM X3850 X5. Ty jsou vysoce modulární a umožňují konfiguraci takříkajíc na klíč. To je optimální pro zajištění špičkového výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti. Díky čtyřem procesorům Xeon nebo 3 TB RAM MAX5 v jednom serveru nejsme takřka limitováni výkonem hardwaru, jako tomu bylo dodnes. Virtualizaci na platformě Xen město používá více jak šest let. Pro extrémně rychlý přístup k datům, který některé agendy a také podmínky dotace na technologická centra požadují, je v jednom ze strojů nainstalována 160 GB High IOPS SSD karta. Ta díky NAND technologii skokově zvyšuje I/O operace pro daný server a posouvá celkové řešení mnohem dále. Celá infrastruktura v datovém centru je navržena tak, aby všechny části byly minimálně zdvojeny a nemohlo dojít k nedostupnosti služeb při výpadku jedné z nich. To se týká switchů, firewallů i serverů IBM, takže v případě výpadku jednoho z nich převezme celou zátěž druhý. Pro zajištění elektřiny byli v rámci projektu pořízeny dostatečně výkonný záložní zdroj a benzínový agregát s automatickým startem, takže by žádný z uživatelů, ani v okolních obcích neměl zaznamenat výpadek aplikací běžících v technologickém centru.

  V rámci třetí části byly rozšířeny databázové komponenty – dokoupeny tři licence databáze Oracle, dále pořízen nový SW pro řízení organizační struktury a kompetenci úřadu s návaznosti na registr práv a povinností, dále pořízen SW personalistika a mzdy, implementovány interaktivní formuláře a nastaveno workflow a pořízen groupware, pomocí kterého dojde i ke sjednocení samostatných aplikací pokrývající agendy úřadu, ale zejména ke sdílení informací všemi organizacemi zřizovaných městem, a to včetně škol, kulturních nebo sportovních zařízení atd. Samospráva města si od sdílení informací slibuje rychlejší a efektivnější spolupráci mezi úřadem a městskými organizacemi.

  Celý projekt byl ukončen dne 30.9.2011 a vše bylo postupně k tomuto datu uvedeno do ostrého provozu.
   
  Celkové náklady projektu činili 5.391.386,40 Kč, z toho uznatelné náklady projektu jsou 5.168.800 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to ve výši 4.393.480,- Kč.

  PřílohaVelikost
  Technologické centrum - celek94.31 KB
  Technologické centrum - detail označení169.09 KB
  Servery, diskové pole, firewally - detail156.31 KB
  Elektrocentrála - celek149.1 KB